แบบสำรวจข้อมูลความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและโทรทัศน์ในการจัดการศึกษาทางไกล

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับระดับโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 

กลับหน้าหลัก

id สหวิทยาเขต smis ชื่อโรงเรียน จำนวนนักเรียน
ในระบบ
ผู้ปกครอง
เข้าตอบแล้ว
คงเหลือ
1 สหวิทยาเขต 1 เมือง 1 34012001 เบ็ญจะมะมหาราช 3874 867 3007
2 สหวิทยาเขต 1 เมือง 1 34012008 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1677 613 1064
3 สหวิทยาเขต 1 เมือง 1 34012016 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 367 195 172
4 สหวิทยาเขต 1 เมือง 1 34012019 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1454 636 818
5 สหวิทยาเขต 1 เมือง 1 34012020 ศรีน้ำคำศึกษา 160 50 110
6 สหวิทยาเขต 1 เมือง 1 34012021 ไผ่ใหญ่ศึกษา 323 169 154
7 สหวิทยาเขต 1 เมือง 1 34012022 ดงยางวิทยาคม 186 56 130
8 สหวิทยาเขต 2 เมือง 2 34012003 นารีนุกูล 3553 1331 2222
9 สหวิทยาเขต 2 เมือง 2 34012005 ปทุมพิทยาคม 815 252 563
10 สหวิทยาเขต 2 เมือง 2 34012010 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 282 0 282
11 สหวิทยาเขต 2 เมือง 2 34012012 หนองขอนวิทยา 219 87 132
12 สหวิทยาเขต 2 เมือง 2 34012015 นารีนุกูล 2 225 32 193
13 สหวิทยาเขต 2 เมือง 2 34012023 ดอนมดแดงวิทยาคม 624 121 503
14 สหวิทยาเขต 2 เมือง 2 34012024 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 714 292 422
15 สหวิทยาเขต 3 เขื่องใน 34012002 เขื่องในพิทยาคาร 2584 735 1849
16 สหวิทยาเขต 3 เขื่องใน 34012004 สหธาตุศึกษา 178 90 88
17 สหวิทยาเขต 3 เขื่องใน 34012006 ชีทวนวิทยาสามัคคี 132 113 19
18 สหวิทยาเขต 3 เขื่องใน 34012009 บ้านไทยวิทยาคม 154 16 138
19 สหวิทยาเขต 3 เขื่องใน 34012011 เสียมทองพิทยาคม 120 17 103
20 สหวิทยาเขต 3 เขื่องใน 34012014 เก่าขามวิทยา 159 66 93
21 สหวิทยาเขต 4 ตระการพืชผล 34022001 มัธยมตระการพืชผล 2801 242 2559
22 สหวิทยาเขต 4 ตระการพืชผล 34022003 สะพือวิทยาคาร 397 147 250
23 สหวิทยาเขต 4 ตระการพืชผล 34022006 โนนกุงวิทยาคม 529 191 338
24 สหวิทยาเขต 4 ตระการพืชผล 34022007 ขุมคำวิทยาคาร 256 139 117
25 สหวิทยาเขต 4 ตระการพืชผล 34022008 เกษมสีมาวิทยาคาร 389 3 386
26 สหวิทยาเขต 4 ตระการพืชผล 34022010 กุดข้าวปุ้นวิทยา 874 111 763
27 สหวิทยาเขต 5 เขมราฐ 34022002 เขมราฐพิทยาคม 1562 43 1519
28 สหวิทยาเขต 5 เขมราฐ 34022004 โนนสวางประชาสรรค์ 218 171 47
29 สหวิทยาเขต 5 เขมราฐ 34022011 โพธิ์ไทรพิทยาคาร 1153 404 749
30 สหวิทยาเขต 5 เขมราฐ 34022013 พังเคนพิทยา 658 265 393
31 สหวิทยาเขต 5 เขมราฐ 34022014 พะลานวิทยาคม 177 143 34
32 สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่ 34032001 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 489 313 176
33 สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่ 34032003 ศรีเมืองวิทยาคาร 2044 623 1421
34 สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่ 34032004 โขงเจียมวิทยาคม 721 207 514
35 สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่ 34032006 เอือดใหญ่พิทยา 654 245 409
36 สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่ 34032010 ตาลสุมพัฒนา 438 89 349
37 สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่ 34032011 เชียงแก้วพิทยาคม 275 171 104
38 สหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่ 34032012 สิรินธรวิทยานุสรณ์ 823 316 507
39 สหวิทยาเขต 7 วาริน 34042002 สำโรงวิทยาคาร 752 0 752
40 สหวิทยาเขต 7 วาริน 34042003 สว่างวีระวงศ์ 367 91 276
41 สหวิทยาเขต 7 วาริน 34042004 ลือคำหาญวารินชำราบ 2934 798 2136
42 สหวิทยาเขต 7 วาริน 34042005 ห้วยขะยุงวิทยา 271 99 172
43 สหวิทยาเขต 7 วาริน 34042006 โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 403 204 199
44 สหวิทยาเขต 7 วาริน 34042007 วารินชำราบ 1352 388 964
45 สหวิทยาเขต 7 วาริน 34042008 วิจิตราพิทยา 832 201 631
46 สหวิทยาเขต 8 เดชอุดม  34042001 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 623 353 270
47 สหวิทยาเขต 8 เดชอุดม  34052001 เดชอุดม 3589 842 2747
48 สหวิทยาเขต 8 เดชอุดม  34052003 นาส่วงวิทยา 692 207 485
49 สหวิทยาเขต 8 เดชอุดม  34052006 นากระแซงศึกษา 457 238 219
50 สหวิทยาเขต 8 เดชอุดม  34052007 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 741 301 440
51 สหวิทยาเขต 8 เดชอุดม  34052008 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 685 103 582
52 สหวิทยาเขต 8 เดชอุดม  34052014 ทุ่งศรีอุดม 538 20 518
53 สหวิทยาเขต 9 บุณฑริก  34032007 อ่างศิลา 778 306 472
54 สหวิทยาเขต 9 บุณฑริก  34052002 นาจะหลวย 1340 155 1185
55 สหวิทยาเขต 9 บุณฑริก  34052004 ดงสว่างวิทยา 318 158 160
56 สหวิทยาเขต 9 บุณฑริก  34052009 น้ำยืนวิทยา 1422 171 1251
57 สหวิทยาเขต 9 บุณฑริก  34052010 โดมประดิษฐ์วิทยา 469 188 281
58 สหวิทยาเขต 9 บุณฑริก  34052011 บุณฑริกวิทยาคาร 1782 104 1678
59 สหวิทยาเขต 9 บุณฑริก  34052012 นาโพธิ์วิทยา 631 341 290
60 สหวิทยาเขต 1 เมืองอำนาจ  37012001 อำนาจเจริญ 3490 1069 2421
61 สหวิทยาเขต 1 เมืองอำนาจ  37012005 คึมใหญ่วิทยา 534 198 336
62 สหวิทยาเขต 1 เมืองอำนาจ  37012009 นาวังวิทยา 334 248 86
63 สหวิทยาเขต 1 เมืองอำนาจ  37012013 อำนาจเจริญพิทยาคม 561 189 372
64 สหวิทยาเขต 1 เมืองอำนาจ  37012017 เสนางคนิคม 882 4 878
65 สหวิทยาเขต 1 เมืองอำนาจ  37012018 นาเวียงจุลดิศวิทยา 214 78 136
66 สหวิทยาเขต 2 ปทุมราชวงศา  37012002 ชานุมานวิทยาคม 1191 257 934
67 สหวิทยาเขต 2 ปทุมราชวงศา  37012003 ปทุมราชวงศา 1559 575 984
68 สหวิทยาเขต 2 ปทุมราชวงศา  37012004 ลือวิทยาคม 293 164 129
69 สหวิทยาเขต 2 ปทุมราชวงศา  37012006 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 173 128 45
70 สหวิทยาเขต 2 ปทุมราชวงศา  37012012 สร้างนกทาวิทยาคม 314 234 80
71 สหวิทยาเขต 3 หัวตะพาน  37012008 น้ำปลีกศึกษา 448 212 236
72 สหวิทยาเขต 3 หัวตะพาน  37012010 นาจิกพิทยาคม 271 176 95
73 สหวิทยาเขต 3 หัวตะพาน  37012011 นายมวิทยาคาร 352 153 199
74 สหวิทยาเขต 3 หัวตะพาน  37012019 หัวตะพานวิทยาคม 1293 437 856
75 สหวิทยาเขต 3 หัวตะพาน  37012020 ศรีเจริญศึกษา 83 26 57
76 สหวิทยาเขต 3 หัวตะพาน  37012021 จิกดู่วิทยา 90 46 44
77 สหวิทยาเขต 4 พนา 37012007 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 446 101 345
78 สหวิทยาเขต 4 พนา 37012015 พนาศึกษา 1058 213 845
79 สหวิทยาเขต 4 พนา 37012016 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 431 25 406
80 สหวิทยาเขต 4 พนา 37012022 ลืออำนาจวิทยาคม 564 178 386
81 สหวิทยาเขต 4 พนา 37012023 มัธยมแมด 152 9 143

กลับหน้าหลัก

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th